News & Activities

ข่าวสาร
เพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

เพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

  • May 20, 2021
  • ข่าวบริษัทฯ

บริษัทวิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมร่วมกับกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความรู้ และเพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการชำแหละ วิธีการเลือกคุณภาพเนื้อสัตว์ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์