เพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

บริษัทวิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมร่วมกับกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความรู้ และเพิ่มทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการชำแหละ วิธีการเลือกคุณภาพเนื้อสัตว์ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

อาทิเช่น ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ ไส้กรอกชีส โบโลญญ่า ลูกชิ้นหมู กุนเชียง หมูหมัก หมูยอ แหนม เบค่อน และแฮม รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อีกด้วย

โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดการอบรม

การอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะทั้งในด้านความรู้ และด้านการปฏิบัติให้กับบุคลากรของบริษัทรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อย่างแท้จริง

ทางบริษัท ฯ จะนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเราจะเติบโตและก้าวไปพร้อมกับลูกค้า

“ เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเราเช่นกัน ”